Fundacja Niezniszczalni

Główne środki zdobyte przez Fundację pochodzą od niezależnych darczyńców oraz przedsiębiorstw.
Środki uzyskane z darowizny po zakończeniu spraw sądowych frankowiczów, są przeznaczane na dofinansowanie protezy dla osób po amputacjach.

Zajmujemy się wspieraniem osób poszkodowanych oraz ich rodzin w przejściu trudnej drogi do odzyskania sprawności fizycznej.

Nasza pomoc daje siłę do walki z trudną codziennością. Wspierając nasze działania, pomagasz osobom z niepełnosprawnością odzyskać zdrowie, samodzielność i wiarę w samego siebie.

 

Cele fundacji:

1. Działalność charytatywna,
2. Pomoc osobom ciężko chorym, niepełnosprawnym ruchowo,
3. Pomoc osobom po amputacji kończyn,
4. Wspieranie i promocja dokonań sportowych i podróżniczych osób niepełnosprawnych,
5. Aktywizacja osób pełnosprawnych na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych i działania integracyjne w tym zakresie,
6. Pomoc osobom niepełnosprawnym, chorym, zagrożonym wykluczeniem społecznym i socjalnym,
7. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
8. Promocja i organizacja wolontariatu,
9. Aktywizacja podmiotów gospodarczych w ramach realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez współpracę w realizacji celów Fundacji,
10. Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu,
11. Działalność w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów,
12. Działalność związana z rehabilitacją rolników i osób po wypadkach rolniczych oraz rehabilitacją osób w wieku podeszłym,
13. Udzielanie wsparcia finansowego fundacjom oraz stowarzyszeniom,

14. Wsparcie osób ubogich,
15. Ochrona i promocja zdrowia,
16. Pomoc placówkom społecznym (szkoły, szpitale, domy opieki społecznej),
17. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
18. Zwiększanie świadomości i pomoc w samorozwoju,
19. Wspieranie działań na rzecz samoświadomości i bezpieczeństwa,
20. Integracja środowisk,
21. Wspieranie talentów i wyjątkowych osobowości osób z niepełnosprawnością ruchową,
22. Działania na rzecz nowoczesnej edukacji,
23. Przeciwdziałanie przemocy w życiu prywatnym i publicznym,
24. Wsparcie kredytobiorcow walutowych,
25. Pomoc w uzyskaniu dofinansowania na rzecz kredytów walutowych,
26. Wspieranie i promocja dokonań sportowych osób niepełnosprawnych.

1. Działalność charytatywna,
2. Pomoc osobom ciężko chorym, niepełnosprawnym ruchowo,
3. Pomoc osobom po amputacji kończyn,
4. Wspieranie i promocja dokonań sportowych i podróżniczych osób niepełnosprawnych,
5. Aktywizacja osób pełnosprawnych na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych i działania integracyjne w tym zakresie,
6. Pomoc osobom niepełnosprawnym, chorym, zagrożonym wykluczeniem społecznym i socjalnym,
7. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
8. Promocja i organizacja wolontariatu,
9. Aktywizacja podmiotów gospodarczych w ramach realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez współpracę w realizacji celów Fundacji,
10. Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu,
11. Działalność w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów,
12. Działalność związana z rehabilitacją rolników i osób po wypadkach rolniczych oraz rehabilitacją osób w wieku podeszłym,
13. Udzielanie wsparcia finansowego fundacjom oraz stowarzyszeniom,
14. Wsparcie osób ubogich,
15. Ochrona i promocja zdrowia,
16. Pomoc placówkom społecznym (szkoły, szpitale, domy opieki społecznej),
17. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
18. Zwiększanie świadomości i pomoc w samorozwoju,
19. Wspieranie działań na rzecz samoświadomości i bezpieczeństwa,
20. Integracja środowisk,
21. Wspieranie talentów i wyjątkowych osobowości osób z niepełnosprawnością ruchową,
22. Działania na rzecz nowoczesnej edukacji,
23. Przeciwdziałanie przemocy w życiu prywatnym i publicznym,
24. Wsparcie kredytobiorcow walutowych,
25. Pomoc w uzyskaniu dofinansowania na rzecz kredytów walutowych,
26. Wspieranie i promocja dokonań sportowych osób niepełnosprawnych.